lubricant petro


بانک جامع اطلاعاتی روانکارهای مصرفی پتروشیمی نرم افزاری برای جمع آوری، جستجو و مقایسه بانک اطلاعاتی روغن و گریس می باشد.
این نرم افزار از دو بخش کلی و جدا از هم بانک روغن ها و بانک گریس ها تشکیل شده است، که از کاربر نرم افزار هنگام ورود سوال می شود که در کدام بخش می خواهد فعالیت نماید.
بخش جستجوی نرم افزار به گونه نوشته شده است که تمامی موارد و مشخصات روغن ها و گریس ها را پوشش می دهد و کاربر به راحتی می تواند روغن یا گریس مورد نظر خود را از بانک عظیم و جامع پیدا کند. این نرم افزار همچنین، شامل بخش کامل مدیریت و سطح کاربری می باشد.

lubricant

قسمت های بانک اطلاعاتی روانکارهای مصرفی پتروشیمی:

• تعاریف
o بانک اطلاعاتی روغن ها
o بانک اطلاعاتی گریس ها
o لیست تولید کنندهای روغن
o لیست تولید کنندهای گریس
o لیست پتروشیمی های روغن
o لیست پتروشیمی های گریس
o لیست کاربران
• تنظیمات روغن
o ویژگی های خاص
o سطح کیفیت
o پایه روغن
o انواع روغن
• تنظیمات گریس
o ویژگی های خاص
o سطح کیفیت
o سفت کننده
o انواع گریس
• Search
Lubricant Search o
Grease Search o


lubricant

lubricant

lubricant

سال تولید نرم افزار:

1391
1392


تکنولوژی های بکار رفته:

Microsoft Visual C#.NET
Microsoft Access


بازگشت
Password Charge GuardServer