نرم افزار بانک اطلاعاتی نانو مواد غیرفلزی نرم افزاری برای جمع آوری و جستجوی بانک اطلاعاتی نانو مواد غیرفلزی می باشد. این نرم افزار از سه سطح گروه های نانو مواد، نانو مواد غیرفلزی و جرئیات نانو مواد تشکیل شده است که می توان منابع به صورت pdf به آنها اضافه کرد.
این سیستم همچنین شامل موضوعاتی همانند مراکز و شرکت های فعال، محققان فعال، توانمندی های موجود، زیرساخت ها و نیازمندی های افق ده ساله، پروژه های محتمل در افق ده ساله، کانون تفکر، نگاهی به افق ده ساله و درخت نانو مواد غیر فلزی می باشد.قسمت های نرم افزار بانک اطلاعاتی نانو مواد غیرفلزی:

• تعاریف
o لیست گروه های نانو مواد
o لیست نانو مواد غیرفلزی
o لیست جزئیات نانو مواد
o لیست منابع
o لیست کاربران
• موضوعات
o مراکز و شرکت های فعال
o محققان فعال
o توانمندی های موجود
o زیرساخت ها و نیازمندی های افق ده ساله
o پروژه های محتمل در افق ده ساله
o کانون تفکر
o نگاهی به افق ده ساله
o درخت نانو مواد غیر فلزی
• جستجو
o جستجو
o جستجوی پیشرفته
• گزارشات
o گزارش ویرایش ها
• پشتیبانی
o تهیه پشتیبان
o بازیابی پشتیبان
سال تولید نرم افزار:

1390
1391


تکنولوژی های بکار رفته:

Microsoft Visual C#.NET
Microsoft SQL Server
Microsoft Access
Microsoft Excel


بازگشت
Guard Password AS_Server