نرم افزار بانک اطلاعاتی پلمیریاب نرم افزاری برای جمع آوری، جستجو و مقایسه بانک اطلاعاتی پلی الفین ها می باشد.
این سیستم در سه سطح کلی Polymer Type ،Company و Polymer طراحی شده است که در آن برای ثبت یک پلیمر تمامی موارد ممکن در نظر گرفته شده است.قسمت های نرم افزار بانک اطلاعاتی پلمیریاب:

• Polymers
o Company List
o Polymer Type List
o Polymer List
• Search
• Applications
o Application List
o Sub Application List
• Setting
o Filler List
o Process List
o Additive List
o Special List


سال تولید نرم افزار:

1390
1391


تکنولوژی های بکار رفته:

Microsoft Visual C#.NET
Microsoft Access
HTML


بازگشت
AccServer Accounting Apartment